Meldcode kindermishandeling

Home / Over ons / Meldcode kindermishandeling

Meldcode

Kindermishandeling

Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noem, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur
waarin men leeft. Het is van belang onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties. Iedere verzorger maakt immers wel eens fouten, is onredelijk, driftig of deelt een tik uit. Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend geweld of het ontbreken van zorg van de verzorger(s) naar de kinderen.

In het pedagogisch beleid van onze kinderopvangorganisatie staat aangegeven wat belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn in de omgang met kinderen. Kernzinnen daaruit, gerelateerd aan
dit protocol zijn:

•De psychische en lichamelijke integriteit van mensen staat centraal.
•In de benaderingswijze zijn de pedagogisch medewerkers gericht op het versterken van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde van kinderen en het met respect omgaan met elkaar.

Ons doel is het aanbieden van een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind. Vanuit deze basis kan het kind zich positief ontwikkelen. Daarin past geen verbaal of fysiek geweld.
In het protocol volgen richtlijnen hoe te handelen ter voorkoming van en in geval van (een vermoeden van) kindermishandeling.

KinderOpvang

De Vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!