Meldcode kindermishandeling

Home / Over ons / Meldcode kindermishandeling

Meldcode

Kindermishandeling

Kindermishandeling is geen eenduidig begrip. Wat iemand kindermishandeling noem, heeft te maken met eigen normen en waarden, de manier waarop men zelf is opgevoed en de cultuur
waarin men leeft. Het is van belang onderscheid te maken tussen kindermishandeling en minder gewenste opvoedingssituaties. Iedere verzorger maakt immers wel eens fouten, is onredelijk, driftig of deelt een tik uit. Bij kindermishandeling is er echter sprake van structureel, stelselmatig, steeds terugkerend geweld of het ontbreken van zorg van de verzorger(s) naar de kinderen.

In het pedagogisch beleid van onze kinderopvangorganisatie staat aangegeven wat belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn in de omgang met kinderen. Kernzinnen daaruit, gerelateerd aan
dit protocol zijn:

•De psychische en lichamelijke integriteit van mensen staat centraal.
•In de benaderingswijze zijn de pedagogisch medewerkers gericht op het versterken van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde van kinderen en het met respect omgaan met elkaar.

Ons doel is het aanbieden van een veilige en vertrouwde leefomgeving voor het kind. Vanuit deze basis kan het kind zich positief ontwikkelen. Daarin past geen verbaal of fysiek geweld.
In het protocol volgen richtlijnen hoe te handelen ter voorkoming van en in geval van (een vermoeden van) kindermishandeling.

Meldcode 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn alle beroepsgroepen die onder de werking van de Wet verplichte Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling vallen verplicht over een afwegingskader te beschikken. Dit is vastgelegd in een aanpassing van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Het gaat om beroepsgroepen uit de sectoren gezondheidszorg, jeugdhulp, kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning en justitie. Alle beroepsgroepen die nu al werken met een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, dienen deze aan te vullen met een afwegingskader.

Voorbeeld afwegingskader: 5 afwegingen in stap 5

1. Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van(dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?

Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier Ja: Ga verder met afweging 2.

2. Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?

Nee: Ga verder met afweging 3Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen. 3. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden?

Nee: Melden bij Veilig Thuis Ja: Ga verder met afweging 4.

4.Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich hiervoor in te zetten?
Nee: Melden bij Veilig Thuis
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

5.Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle betrokkenen?

Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. Ja: hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners.

Het melden van mogelijke kindermishandeling en/of huiselijk geweld is een professionele norm en als zodanig noodzakelijk:

1. In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

2. In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

3. Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. Bij anoniem overleg met Veilig Thuis is de organisatie verplicht advies op te volgen.

KinderOpvang

De Vlinder

KinderOpvang de Vlinder is een particulier kleinschalig en bloeiend kinderdagverblijf. Wij bieden opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. De visie van KinderOpvang De Vlinder gaat uit van een positieve benadering van het kind.
Kinderen moeten voldoende ruimte krijgen zich te kunnen ontplooien onder begeleiding van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Graag beantwoorden wij uw vragen!